Se recrutează viitori polițiști! Anunț făcut de IPJ Sibiu

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu recrutează candidaţi pentru participarea la sesiunea de admitere organizată în anul 2020 în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Cererile-tip de înscriere se vor primi  până la data limită: 16 iunie 2020

Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi  din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să aibă absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale,  cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ  ale Ministerului Apărării Naţionale;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinută de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

 

!!! Nu se acordă derogări de la condiţiile de înscriere.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 • Cererea de  înscriere la concursul de admitere;
 • Curriculum vitae – Europass (CV);
 • Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
 • Copii ale diplomei de bacalaureat şi a foii matricole, a actului de identitate, carnetul de muncă/certificat stagiu de cotizare şi, dacă este cazul, livretul militar;
 • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă de liceu, pentru candidaţii care vor susţine examenul de bacalaureat în anul 2020, vor prezenta actele de studii menţionate/adeverinţa de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii, iar la dosar vor depune o adeverinţă;
 • Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • Extrasul/certificatul de cazierul judiciar al candidatului;
 • Fişă medicală tip de încadrare în MAI;
 • Trei fotografii 3×4 cm şi o fotografie 9×12,
 • Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ care organizează examenele de admitere.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Revoluţiei nr.4 – 6,  în zilele lucrătoare, între orele 1000 – 1500, de unde se pot primi informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0269/208311, precum și de pe pagina web a instituției, https://sb.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*