Schimbări în ceea ce privește impozitarea

Ministerul Finanţelor a publicat pe site-ul propriu un amplu proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică regimul unor impozite pe venit şi contribuţii de asigurări, stabilind, totodată, un regim nou pentru mai multe declaraţii, unite într-o „declaraţie unică”.

Potrivit proiectului de ordonanţă care are de 39 de pagini de modificări (propuse la Legea 227 a Codului fiscal; la Legea 263 a sistemului unitar de pensii şi la Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii), „declaraţia unică” – ce fusese prezentată deja de ministrul finanţelor Eugen Teodorovici într-o conferinţă – va înlocui declaraţiile D200 (veniturile realizate din România), D201 (veniturile realizate din străinătate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (norme de venit în agricultură), D600 (venitul care reprezintă baza pentru contribuţiile de asigurări), D604 (stabilirea contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fără venit) şi D605 (stoparea CASS pentru persoanele fără venit).

Declaraţia unică trebuie depusă în acest an până la data de 15 iulie, iar, din 2019, până la 15 martie.

Drepturile de autor

Potrivit proiectului, în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine, la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plăţii acestora, impozitul fiind final.

Venituri din salarii şi asimilate salariilor

Potrivit proiectului, contribuabilii care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând 2% din valoarea totală a impozitului anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit. Opţiunea pentru redirecţionarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Potrivit documentului citat, contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare (pentru care impunerea este finală), au obligaţia să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi să completeze Capitolul, Secţiunea şi Subsecţiunea corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului.

Venituri din investiţii

Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil pe baza Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depusă la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor. Câştigul net anual recalculat din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, se determină de contribuabil până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a câştigului, ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

Contribuabilul are obligaţia să calculeze impozitul pe venitul din activităţi agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit completează, pentru anul în curs, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului în curs.

Venituri din premii şi din jocuri de noroc

În cazul contribuabililor care obţin venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker se instituie obligaţia de calcul, reţinere la sursă a impozitului datorat şi plata acestuia la bugetul de stat, în sarcina organizatorilor/ plătitorilor de venituri din jocuri de noroc.

Măsura vizează aplicarea unui regim fiscal unitar pentru toate tipurile de jocuri de noroc.

Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă (online), impozitul datorat se determină şi se reţine la sursă de către organizatori/plătitori la fiecare retragere din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar.

Venituri din alte surse

Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele pentru care impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă, precum şi cele obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanţe salariale obţinute în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, din patrimoniul personal, au obligaţia de a depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Venituri obţinute din străinătate

Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare, potrivit Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi termen, cu luarea în considerare a metodelor de evitare a dublei impuneri, după caz.

Obligaţiile plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor şi a plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*