Primăria Avrig caută medic!

Primaria orașului Avrig organizează în data de 20 si 22 iunie 2023 concurs pentru ocuparea postului vacant de medic școlar cu jumătate de  normă în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Desfășurată în Unitățile de Învățământ – Direcția de Asistență Socială.

Foto: Primăria Avrig

Conditii generale:
Conform art. 542 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa un post contractual vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerințe:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) îndeplinește condițiile de studii necesare ocupării postului;
e) îndeplineşte condiţiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;
f) să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției,cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.
Conditii specifice:
– diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, examen absolvit de medic specialist în specialitatea medicină generala/medicina de familie, drept de liberă practică;
– asigurare de malpraxis
– certificat de membru al organizatiei profesionale, cu viza pe anul in curs.
Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente:
▪️cerere de inscriere la concurs;
▪️copia actului de indentitate in termen de valabilitate si certificat de casatorie (daca este cazul);
▪️copie diploma de licenta si certificatul de specialist;
▪️cazier judiciar;
▪️certificat de integritate comportamentala conform Legii nr. 118/2019;
▪️copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale, cu viza pe anul in curs;
▪️dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 455, alin. (1), lit. e sau f, la art. 541, alin. (1), lit d ori e, respectiv la art. 528, alin. (1), lit. d sau e din Legea nr. 96/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare;
▪️certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii de medic scolar;
▪️copie carte de munca/adeverinta vechime in munca.
Copiile actelor de mai sus vor fi insotite de documentele originale, care se vor certifica in conformitate cu originalul.
Examenul se organizeaza dupa cum urmeaza:
– proba scrisa in data de 20 iunie 2023, ora 10 la sediul Primariei orasului Avrig;
– interviul in ziua de 22 iunie 2023, ora 10 la sediul Primariei orasului Avrig;
Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea acestui anunt, respectiv 02.05.2023 22.05.2023.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0269523101, Compartimentul Resurse Umane.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*