Informații esențiale despre Venitul Minim de Incluziune

Subprefectul Sebastian Șebu și subprefectul Gabriel Florea au prezidat azi o ședință a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu.

FOTO: arhivă

Tema principală a fost prezentarea Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu (AJPIS) de către Ghizășan Julieta, expert superior în cadrul Serviciului Beneficii de Asistență Socială.

Prezentarea s-a concentrat pe condițiile de eligibilitate pentru acordarea Venitului Minim de Incluziune (VMI).

În funcţie de nevoile familiei/persoanei singure, venitul minim de incluziune este însoţit de alte măsuri de asistenţă socială complementare, acordate în bani şi/sau în natură, după cum urmează:

  • stimulente
  • facilităţi contributive
  • alte drepturi complementare.

Condițiile de eligibilitate pentru componenta ajutor de incluziune

– Se acordă familiilor cu venituri situate sub 313 de lei, pentru asigurarea necesităţilor zilnice de viaţă;

-Se acordă până la un venit net lunar ajustat de 456 de lei inclusiv, care se ia în calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani;

Pot beneficia de venit minim de incluziune familia şi persoana singură lipsită de venituri sau ale cărei venituri nu acoperă nivelul de trai minimal și ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 700 de lei inclusiv;

În cazul în care cel puţin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiază de acest drept;

În cazul familiei care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

  1. a) sunt înregistrate la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii;
  2. b) nu se află în situaţia prevăzută la lit. a) şi se află pe lista comunicată, din oficiu, de către serviciul public de asistenţă socială la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru a fi înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Prevederile pentru persoanele apte de muncă se aplică şi persoanelor fără adăpost, numai dacă acestea se află în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă competente de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.

În luna ianuarie 2024 în baza de date a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu, numărul de beneficiari de venit minim de incluziune (familii și persoane singure)  înregistrați a fost de 6.293, iar suma totală plătită de către AJPIS Sibiu celor 6.293 de beneficiari în această lună este de 3.035.346 de lei.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*