În atenția beneficiarilor de servicii sociale și a persoanelor de plasament

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu informează beneficiarii de servicii sociale că Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități și Serviciul Management de Caz pentru Protecție Rezidențială și Familială (plasamente familiale, centre rezidențiale pentru copii) s-au mutat pe strada Mitropoliei nr. 2.

Documentele necesare pentru evaluarea/reevaluarea copilului în vederea încadrării în grad de handicap, precum și documentele necesare pentru obținerea beneficiilor acordate persoanelor încadrate în grad de handicap se pot transmite:

 1. Prin e-mail, la următoarea adresă: seccopiisibiu@gmail.com pentru evaluarea/reevaluarea copiilor cu dizabilități în vederea încadrării în grad de handicap. Documentele tipizate necesare pot fi descărcate de pe www.dasib.ro la secțiunea: COPIL FAMILIE►COPIL CU DIZABILITĂȚI►ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP
 2. Prin intermediul primăriilor de la domiciliul copilului, cu solicitarea de sprijin din partea acestora pentru scanarea si transmiterea documentelor prin e-mail la adresa menționată anterior. În termen de 5 zile lucrătoare, solicitantul va fi informat prin intermediul adresei de e-mail sau telefonic asupra situației dosarelor/documentelor incomplete și asupra modului de evaluare.
 3. La sediul serviciului, în situația în care nu există posibilitatea de transmitere a documentelor prin intermediul celor două posibilități, expuse anterior.

Pentru reevaluarea încadrării într-un grad de handicap se pot depune actele cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap.

Soluționarea cererii de evaluare în vederea obținerii unui certificat de încadrare în grad de handicap se realizează în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii.

La data programată pentru evaluare/reevaluare, documentele transmise în format electronic și/sau cele solicitate suplimentar vor fi prezentate fizic, pe suport de hârtie, în original/copii, așa cum sunt precizate în lista cu actele necesare pentru evaluare/reevaluare.

Toate certificatele de încadrare în grad de handicap/planul de abilitare și reabilitare se vor transmite prin poștă, în plic, recomandată cu confirmare de primire.

Documentele necesare pentru a putea primi în plasament un copil:

 • cerere
 • copii de pe actele de stare civilă ale solicitantului;
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 • adeverinţă eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b);
 • aviz psihologic;
 • certificat de cazier judiciar al solicitantului şi al persoanelor cu care acesta locuieşte;
 • copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosinţă;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4).

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*