CONVOCATOR Steaua SA

Subscrisa  STEAUA SA, societate comercială cu sediul in Sibiu, str. Teilor, nr.15, jud. Sibiu, J32/12/1991, CUI: RO 786480, prin administrator unic Cumpănașu Nicolae, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 08.06.2023, ora 14,00, la sediul societății, situat în Sibiu, str. Teilor, nr. 15, jud. Sibiu pentru toți acționarii societății, inregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.05.2023, considerată data de referință pentru această adunare, cu următoarea ordine de zi:

  • Aprobarea Raportului de gestiune aferent anului 2022;
  • Aprobarea Bilantului contabil aferent anului 2022;
  • Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul 2022;
  • Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul economic-financiar al anului 2022.

În cazul în care la data de 08.06.2023 nu sunt indeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi pentru data de 09.06.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii înregistrați la data de referință 29.05.2023 în registrul acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze direct sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale, în condițiile legii nr. 31/1990, art.125.

La data convocării, capitalul social al societății este de 90169,6 lei și este format din 56356 acțiuni, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 1,6 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Administrator unic

Cumpănașu Nicolae

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*