Anunț de licitație publică (P)

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Primăria Comunei Sadu, cu sediul în comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu, telefon 0269/568119, fax 0269/568027, e-mail: contact@sadu.ro , cod fiscal 4241222
  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Teren intravilan, în suprafață de 10.494 mp, înscris în CF nr. 106841 Sadu, aparținând domeniului privat al comunei Sadu, cu categorie de folosință ”curți-construcții”, destinație amenajarea unui camping turistic, conform HCL Sadu nr. 89 /25.11.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:  prin solicitarea scrisă de la sediul Primăriei Comunei Sadu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura Primăriei Comunei Sadu, sediul: comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

Caietul de sarcini se ridică gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02/02/2022, ora 16.00 (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11/02/2022, ora 10.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Registratura Primăriei Comunei Sadu, comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

11/02/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Sadu, comuna Sadu, str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 36, judeţul Sibiu

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de contencios administrativ a Tribunalului Sibiu, mun. Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, jud. Sibiu, telefon +40-269-217104, fax +40-269-217702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro .

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19/01/2022

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*